திருச்சூர் நீட் அகாடமி

10+2 முடித்த மாணவர்களுக்கு, NEET ரிப்பீட்டர் வகுப்புகள் செப்டம்பர் 1 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. மாணவர் மற்றும் மாணவிகளுக்கு விடுதி வசதி உள்ளது.

Thrissur NEET Academy

———————————————————————– NEET and JEE 2025 Repeaters Course for 10+2 Completed Classes starts on June 10th———————————————————————– NEET and JEE 2025 Weekend Course for 10+2 ongoing Classes starts on June 10th - Fees Rs. 55,000/- (CRASH Course included). ———————————————————————– NEET and JEE 2025 Weekend Course for 10+1 ongoing Classes starts on June 10th - Fees Rs. 35,000/-. ———————————————————————– 8th, 9th and 10th ongoing Students Foundation Course for NEET and JEE - Classes starts on June 10th ———————————————————————– Discounts available based Merit. ———————————————————————– All our Faculty members are pro-efficient Teachers from Various areas of Kerala and they handle Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology classes. ———————————————————————– Hostel Facility available for Boys and Girls. Homely food provided three times a day. Night Class is from 7:00 PM to 10:00 PM everyday.

Thrissur NEET Academy

———————————————————————– NEET and JEE Crash Programme ———————————————————————– (For 10+2 Completed Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 9:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – All days. After Board Exam till NEET or JEE Exam NEET and JEE ———————————————————————–NEET and JEE Repeaters Programme ———————————————————————– (For 10+2 Passed Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 09:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – 6 days in a week. Includes Crash Programme. Till NEET or JEE Exam NEET and JEE ———————————————————————– NEET and JEE Evening/Weekend Programme ———————————————————————– (For 10+1 and 10+2 Students) Coaching based on 10+1 & 10+2 NCERT Syllabus. MCQ based on NEET and JEE syllabus. Timing: 09:00 AM to 5:00 PM and 07:00 PM to 10:00 PM – Weekends till Board Exam then All days. Includes Crash Programme. Till NEET or JEE Exam ———————————————————————–

BEST NEET COACHING CENTER IN TIRUNELVELI

NEET and JEE 2025 Repeaters Course for 10+2 Completed Students. Classes starts on July 10th

BEST NEET COACHING CENTER IN TIRUNELVELI

TIRUNELVELI

Thrissur NEET Academy, Sundarri Complex, Near New Bus Stand Vasanth Nagar, Tirunelveli, 627005. Ph: 046248 20552, 62355 55100, 93874 15757.

BOYS AND GIRLS HOSTEL

Hostel Facility available for Boys and Girls. Homely food provided three times a day. Night Class is from 7:00 PM to 10:00 PM everyday.

FACULTY FROM KERALA

All our Faculty members are pro-efficient Teachers from Various areas of Kerala and they handle Mathematics, Physics, Chemistry, Botany and Zoology classes.

NEET 2025 Repeaters Course for 10+2 Completed Classes starts on June 10th - Fees Rs. 85,000/- .

Discounts available based Merit. Expert Faculty from Kerala. Hostel Facility available for Boys and Girls.